M. van der Veldt – acupunctuur hecht veel waarde aan privacy. Daarom voeren wij een actief beleid om je gegevens op een veilige manier te verwerken en te gebruiken, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens M. van der Veldt – acupunctuur verzamelt en wat we met die gegevens doen.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

M. van der Veldt – acupunctuur is een eenmanszaak gevestigd aan de Lepelaarstraat 1, 3582 SK in Utrecht. Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32157978. M. van der Veldt – acupunctuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is te bereiken via info@maudvanderveldt.nl.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?

Hieronder vind je een overzicht van welke gegevens M. van der Veldt – acupunctuur verzamelt en verwerkt, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Onderstaande gegevens heeft M. van der Veldt- acupunctuur verkregen, omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 3a – Je hebt gegevens verstrekt via internet

Via de website www.maudvanderveldt.nl worden voor-, achternaam en e-mailadres verzameld via het opt-in formulier voor de maandelijkse e-mail en via het contactformulier. Via de Facebookpagina maudvanderveldtacupunctuur worden ook gegevens verzameld via een opt-in formulier voor de maandelijkse e-mail.

Opt-in formulier
Indien je je opgeeft via het opt-in formulier, kom je op de e-maillijst van M. van der Veldt – acupunctuur te staan. Je ontvangt dan ongeveer eenmaal per maand informatie over het genezen van hardnekkige klachten en/of Traditionele Chinese geneeskunde. Het kan inhoudelijke informatie zijn, maar ook (promotionele) informatie om je te attenderen op onze bedrijfsactiviteiten. Als dank voor je opgave via www.maudvanderveldt.nl ontvang je eenmalig het gratis e-book.

Contactformulier
Indien je contact zoekt met M. van der Veldt – acupunctuur via het contactformulier, wordt er een e-mail verstuurd naar info@maudvanderveldt.nl met de door jouw verstrekte gegevens.

Algemeen website
Om de website www.maudvanderveldt.nl mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij tracken jouw gebruik van onze website met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om jouw privacy bij het bezoeken van haar website optimaal te beschermen.

Artikel 3b – Je hebt de gegevens verstrekt in een gesprek

Persoonlijke gegevens
Om een behandelovereenkomst te kunnen aangaan, vragen wij in het eerste contact naar de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, verzekeringsnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Medisch dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw leefsituatie en -stijl, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Indien van belang voor de behandeling noteren wij je levens- of je geloofsovertuiging, ras en informatie over je seksuele leven.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Artikel 4 – Wat gebeurt er met jouw gegevens?
Artikel 4a – Verstrekt via website

Opt-in formulier
De gegevens worden eenmalig doorgestuurd en niet opgeslagen op de server of database van de website. Jouw gegevens worden wel opgeslagen in een extern geautomatiseerd mailprogramma waarmee wij de e-mails versturen. Met de leverancier van dit mailprogramma hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy van jouw gegevens te kunnen waarborgen. Jouw gegevens worden bewaard, tenzij je kenbaar maakt dat ze verwijderd moeten worden van de e-maillijst.

Contactformulier
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier nemen wij binnen uiterlijk twee weken contact met je op. De gegevens die verzameld zijn via het contactformulier worden vijf jaar in de administratie bewaard. Daarna worden de gegevens uit het administratiesysteem verwijderd. De gegevens worden niet opgeslagen op de server of database van de website.

Artikel 4b – Verstrekt in gesprek

Persoonlijke gegevens
De in artikel 3b van deze verklaring genoemde gegevens verzamelen en verwerken wij om
a) indien nodig contact op te kunnen nemen met je
b) een dossier op te kunnen bouwen
c) een administratie te kunnen voeren
d) je op de e-maillijst van M. van der Veldt – acupunctuur te zetten.

Medisch dossier
Wij doen onze uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als behandelend therapeut heeft M. van der Veldt als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen behalve voor behandeling en bedrijfsvoering ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien dit niet anoniem is vanwege een video-opname vragen wij vooraf altijd jouw specifieke toestemming voor de opname.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan informeren we jou eerst en vragen daarbij expliciet jouw toestemming.
Conform de WGBO bewaren wij jouw dossier 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Facturatie
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:
• Je naam, adres en woonplaats
• Je verzekeringsklantnummer en/of uw geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling, nl. acupunctuur

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een
wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.
Na deze periode verwijderen wij deze administratieve gegevens.

Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?

M. van der Veldt – acupunctuur verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om jouw privacy te waarborgen.

Artikel 6 – Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en medisch dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Betreft het persoonsgegevens die je ingevoerd hebt via internet, dan kan je dit zelf doen via de linken die in iedere maandelijkse e-mail staan. Maar je kan ook gewoon een verzoek indienen via info@maudvanderveldt.nl.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@maudvanderveldt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. M. van der Veldt – acupunctuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

M. van der Veldt – acupunctuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht aangaande privacy schending in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 7 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

M. van der Veldt – acupunctuur neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maudvanderveldt.nl.

Artikel 8 – Cookies

M. van der Veldt – acupunctuur gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.